(0515) 579 813 reinboge@degreiden.nl


De medezeggenschapsraad bestaat in het schooljaar 2023-2024 uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De oudergeleding bestaat uit Aukje Kootstra en Jetske Dijkstra. Namens het personeel zitten Titia Bekkema en Bernd Brugman in de MR. De MR houdt zich bezig met het beleid van de school en de overkoepelende vereniging.

Hieronder valt bijvoorbeeld het beleid t.a.v. vacatures, werktijden van het personeel, besteding van subsidies, de formatie, het vormen van de brede school, het taalbeleid, resultaat inspectiebezoek, schoolbegroting etc. Vragen of opmerkingen van ouders of personeel over de school en het beleid, vernemen wij graag als MR.

Namens de ouders
Aukje Kootstra en Jetske Dijkstra

Namens het team
Titia Bekkema en Bernd Brugman