(0515) 579 813 reinboge@degreiden.nl

 

Wanneer krijgt u met de leerplicht te maken?
In de leerplichtwet staat onder andere vermeld dat uw kind(eren) buiten de normale schoolvakanties de school geregeld moet(en) bezoeken. Uiteraard wordt ziekte van uw kind buiten beschouwing gelaten. U krijgt met de leerplichtwet te maken als u uw kinderen buiten de normale vakanties “zo maar” van school houdt/wilt houden. De leerplichtwet geeft voor bepaalde situaties de mogelijkheid verlof aan te vragen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen ‘vakantie verlof’ en ‘ander verlof’. Alle ‘ongeoorloofd verzuim’ wordt wel altijd op een formulier van de rijksoverheid aangegeven.

Verlofformulier 03IB 2019

Handboek leerplicht Fryslan-def